1. Definities

1.1 Instructeur: Alida Meijlink, Back2purebasic, gevestigd aan de singelweg 42 (7123AC) te Aalten, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Deelnemer: de (potentiële) deelnemer van de door Instructeur aangeboden workshops en bootcamp trainingen.

1.3 Workshops: hieronder vallen alle workshops die Back2purebasic aanbiedt als bijvoorbeeld de Basis workshop, IJsbad workshop en Basis workshop inclusief lunch.

1.4 Koude training: hieronder vallen alle koude trainingen die Back2purebasic aanbiedt als bijvoorbeeld dippen in natuurwater en ICE Bootcamp (bootcamp & dippen in natuurwater).

1.5 Bootcamp trainingen: hieronder vallen alle bootcamp trainingen die het gehele jaar worden gegeven, zowel doordeweeks als in het weekend. In groepsverband en 1-op-1 trainingen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Instructeur verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en daaruit voortvloeiende overeenkomsten inzake de Back2purebasic diensten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.

3.2 Instructeur is slechts gebonden indien Instructeur een schriftelijke bevestiging van de inschrijving stuurt aan Deelnemer.

3.3 Aan deelneming aan de workshops en bootcamp trainingen is een minimumleeftijd gesteld van 16 jaar.

3.4 Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Instructeur.

3.5 Een aanbod geldt niet automatisch voor latere workshops, nabestellingen of verlengingen.

3.6 Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per workshop en bootcamptraining reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Deelnemer kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het minimum aantal van 4 aanmeldingen niet wordt bereikt.

4. Workshops 

De workshops zijn voor iedereen geschikt die een nieuwe uitdaging wil aangaan. Er zijn echter situaties waarbij de methode niet aan te raden is. Dit geldt voor hartproblemen, zwangerschap, de secundaire vorm van het fenomeen van Raynaud en epilepsie. Maar ook bij andere medische problemen is het soms raadzaam om even te checken bij jouw behandelend arts. De warmte in de sauna en de kou van het ijsbad wordt door iedereen anders ervaren. Hierbij staan veiligheid en gezondheid voor op. Daarom wordt er gewerkt met een gezondheids- en eigenrisico verklaring.

4.1 Gezondheids- en eigenrisico verklaring

Deelnemer tekent de verklaring voor aanvang van de workshop/cursus. Wanneer er op de verklaring ‘ja’ wordt aangekruist, is het advies contact op te nemen met jouw behandelend arts.

Deelname aan de workshop geschied op eigen risico. Mocht Deelnemer nog vragen hierover hebben, neem dan gerust contact op met Instructeur, via back2purebasic@hotmail.com

4.2 Annulering workshop door Back2purebasic

Mocht een workshop waarvoor Deelnemer zich heeft aangemeld niet doorgaan vanwege onvoldoende deelnemers. Dan krijg Deelnemer min. 72 uur voor aanvang van de workshop schriftelijk, per e-mail bericht van de Instructeur. Het volledig betaalde bedrag wordt teruggestort.

In geval van ziekte van de Instructeur wordt de workshop ook helaas geannuleerd. Deelnemer wordt telefonisch hiervan op de hoogte gebracht. Er wordt dan een voorstel voor een nieuwe datum gedaan.

4.3 Annulering deelname workshop door Deelnemer

Mocht het voorkomen dat Deelnemer toch niet kunt deelnemen aan een workshop, dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing.

In het geval dat Deelnemer persoonlijk niet mee kunt doen, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Deelnemer kan zonder extra kosten iemand anders in zijn/haar plaats laten deelnemen. Dit kan zelfs op de dag van de workshop. Het is ook mogelijk om een deel van de workshop mee te doen. Dit geeft echter geen recht op restitutie van een deel van kosten.

In het geval dat Deelnemer deelname aan de workshop wilt annuleren, dan moet dit schriftelijk per email doorgegeven aan Instructeur. Deelnemer kan tot 2 weken voor de datum van de workshop deelname kosteloos annuleren. Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang, wordt 50% van de deelnemersprijs terugbetaald of is in overleg verschuiving naar een volgende workshop mogelijk. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt er geen geld geretourneerd.

5. Koude trainingen

5.1 De koude trainingen zijn voor iedereen geschikt die een nieuwe uitdaging wil aangaan. Er zijn echter situaties waarbij de methode niet aan te raden is. Dit geldt voor hartproblemen, zwangerschap, de secundaire vorm van het fenomeen van Raynaud en epilepsie. Maar ook bij andere medische problemen is het soms raadzaam om even te checken bij jouw behandelend arts. Deelname aan het dippen in natuurwater geschied volledig op eigen risico en het is van belang om je eigen grenzen te stellen. Mocht Deelnemer nog vragen hierover hebben, neem dan gerust contact op met Instructeur, via back2purebasic@hotmail.com

5.2 Annulering koude training door Back2purebasic

Mocht een koude training waarvoor Deelnemer zich heeft aangemeld niet doorgaan vanwege onvoldoende deelnemers. Dan krijg Deelnemer min. 72 uur voor aanvang van de koude training schriftelijk, per e-mail bericht van de Instructeur. Het volledig betaalde bedrag wordt teruggestort.

In geval van ziekte van de Instructeur wordt de koude training ook helaas geannuleerd. Deelnemer wordt telefonisch hiervan op de hoogte gebracht. Er wordt dan een voorstel voor een nieuwe datum gedaan.

5.3 Annulering deelname workshop door Deelnemer

Mocht het voorkomen dat Deelnemer toch niet kunt deelnemen aan een koude training, dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing.

In het geval dat Deelnemer deelname aan de koude training wilt annuleren, dan moet dit schriftelijk per email doorgegeven aan Instructeur. Deelnemer kan tot 2 weken voor de datum van de workshop deelname kosteloos annuleren. Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang, wordt 50% van de deelnemersprijs terugbetaald of is in overleg verschuiving naar een volgende koude training mogelijk. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt er geen geld geretourneerd.

 

6. Bootcamp training

De bootcamp trainingen zijn voor iedereen (vanaf 16 jaar) geschikt die buiten sportief aan de slag wil gaan. Echter is het wel van belang om medische klachten en/of blessures vooraf aan te geven aan de instructeur. Iedere oefening tijdens de training wordt op eigen risico uitgevoerd.

6.1 Deelnemer stelt Instructeur in de gelegenheid de training te verrichten. Deelnemer verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Instructeur en Instructeur naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering.

6.2 Deelnemer dient zich min. twee dagen voor aanvang van de training aan te melden bij de Instructeur. Een bootcamp training gaat door bij minimaal 4 aanmeldingen. Mits het een 1-op-1 training is.

6.3 Wanneer Deelnemer verhinderd zal zijn om bij de training aanwezig te zijn, dan dient Deelnemer zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Bij een afzegging van minimaal 24 uur worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij een afzegging van minder dan 24 uur, dan kost het 1 rit van de rittenkaart.

6.4 Deelnemer wordt geacht ruim voor aanvang van de training aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen van de warming up, zijn voor risico van Deelnemer.

6.5 Deelnemer dient alle instructies van Instructeur op te volgen.

6.6 Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en -schoenen.

6.7 Het is niet toegestaan tijdens de training expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

6.8 Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor Deelnemer Instructeur altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

6.9 Deelnemer aanvaardt dat de planning van de training kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Instructeur is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de training uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Instructeur. Het staat Instructeur vrij de training en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

7. Prijzen, betaling, opschorting en annulering

7.1 Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

7.2 Tenzij anders is overeengekomen dient Deelnemer de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door Instructeur aangegeven wijze.

7.3 Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Deelnemer direct uitgesloten van het volgen van de workshop/training. Indien Deelnemer weer deel wil gaan nemen aan de training, dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan.

7.4 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Instructeur is het Deelnemer niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

7.5 De aangekochte rittenkaart is persoonsgebonden en mag niet doorverkocht en/of weggegeven worden. Na aanschaf is restitutie van het aankoopbedrag of gedeeltelijk ervan niet mogelijk. 

7.6 De rittenkaart is na aankoop één jaar geldig.

8. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Instructeur heeft het recht de overeenkomst met Deelnemer met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Deelnemer recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

  1. a) Aan Deelnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Deelnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld.

  2. b) Deelnemer wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft Instructeur ook de keuze om Deelnemer slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet alle lessen te ontzeggen.

  3. c) Het maximale aantal aanmeldingen voor de workshop en/of bootcamp trainingen reeds was bereikt of het minimale aantal aanmeldingen niet is bereikt en Instructeur dit minimaal 72 uren voor start van de workshop en/of bootcamp training aan Deelnemer te kennen geeft.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de workshop en/of bootcamp training een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en Deelnemer verklaart dat hij aan deze eisen voldoet. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de workshop en/of bootcamp training is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid.

9.2 Deelnemer is zich ervan bewust dat workshop en bootcamp trainingen buiten worden gegeven. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich mee brengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Deelnemer.

9.3 Instructeur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de workshop en/of bootcamp trainingen.

9.4 Aansprakelijkheid van Instructeur reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.

9.5 Deelnemer vrijwaart Instructeur voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van Deelnemer en derden doordat Instructeur heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Deelnemer onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien Instructeur uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Instructeur zowel buiten als in rechte bij te staan.

9.6 Deelnemer vrijwaart Instructeur voor aanspraken van Deelnemer en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Instructeur toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Deelnemer. Indien Instructeur uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Instructeur zowel buiten als in rechte bij te staan.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Instructeur geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

10.2 Tijdens overmacht worden verplichtingen van Instructeur opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Instructeur onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Instructeur bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Deelnemer en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 9.3 Indien Instructeur bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

11.1. Instructeur is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Deelnemer is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Instructeur.

11.2 Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.

11.3 Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Instructeur onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Instructeur onderhevig is.